Ὀφείλομεν νὰ προσγειωθῶμεν! (17-6-1941)

«Αἱ περιστάσεις τὰς ὁποίας διέρχεται σήμερον ἡ Ἑλλάς, εἰς τὴν δύσκολον αὐτήν καμπὴν τῆς Εὐρωπαϊκής ἱστορίας, εἶναι ἐξαιρετικαί. Ὅλαι αἱ ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς μας ἔχουν καταφανῆ τα δείγματα μιᾶς πρωτοφανοῦς κρίσεως. Ἡ οικονομικὴ δὲ κρίσις θὰ ἦτο ἴσως ὁλιγώτερον αἰσθητή, ἂν δὲν ὑπῆρχεν εἰς τὴν Ἐλληνικὴν ζωήν, τόσον ἔκδηλος, ἡ ἠθικὴ καὶ λογικὴ κρίσις ἐκ τῆς ὁποίας πάσχομεν ὡς κοινωνικὸν σύνολον. Τὸ χρῆμα δὲν θὰ ὑφίστατο τότε τὸν σημερινὸν ἐκμηδενισμόν, ὁ πλοῦτος θὰ ἔρριπτε καὶ ἕνα βλέμμα φιλανθρωπίας καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης εἰς τὰ πλήθη τῶν πειναλέων, αἱ λαϊκαὶ τάξεις θὰ ἀνεκουφίζοντο μὲ τὰς γενναίας χειρονομίας τῶν εύπόρων. Ἀλλὰ δὲν πρόκειται περὶ αὐτοῦ…

» Εἴπομεν: Ὑποφέρομεν καὶ ἀπὸ κρίσιν «λογικοῦ». Ὅ,τι ἀγωνιζόμεθα ἀπὸ τῆς ἑπομένης τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς νὰ οἰκοδομήσωμεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, λειώνει τώρα ὡς ὁ πάγος. Τὰ θεμέλια τοῦ κράτους τρίζουν. Τὸ πᾶν εἰς τὴν χώραν αὐτὴν ποὺ ἄλλοτε ἤστραψε τὸ φῶς ἑνὸς λαμπροῦ πολιτισμοῦ, καταρρέει, κυλίεται, πέφτει…

» Καὶ ἐνῶ ὁ οἶκος μας σείεται ἀπό τὰς βάσεις του καὶ γύρω μας καπνίζουν ἀκόμη τὰ συντρίμμια τοῦ πολέμου, ἡμείς -ὢ τη ἀναισθησία μας!- ὀμφαλοσκοποῦμεν ἐπὶ τῶν «πολεμικῶν νέων» καὶ, κλείοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸ τῆς ἀδυσωπήτου πραγματικότητος, προβαίνομεν εἰς ἐκδηλώσεις αἱ ὁποῖαι μᾶς φέρουν ἐγγύτερον πρὸς τὴν ὁλοκληρωτικὴν καταστροφήν.

» Δὲν εἶναι καιρὸς διὰ μεμψιμοιρίας οὔτε αἱ στιγμαὶ ἐπιτρέπουν παρανοήσεις. Ἡ θέσις μας εἶναι σαφής: Ἡ Ἑλλὰς τοῦ κ. Μέχρις Εσχάτων ἐτάφη μετὰ μιὰ συντριπτικὴν ἦτταν. Εἰς την θέσιν της ἐγεννήθη ἡ Ἑλλὰς τοῦ «ζωτικοῦ χώρου τῆς Ἰταλίας». Ἡ πρώτη ὄζει πτωμαΐνης. Ἡ δευτέρα ἔχει τὴν δρόσον μιᾶς νέας ζωῆς. Ἂς τὴν ἀγκαλιάσωμεν σφιχτά. Ἴσως μὲ τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων ἀτενίσωμεν καλυτέρας ἡμέρας. Ἴσως ἐξέλθομεν ἐκ τῆς δεινῆς θέσεως εἰς τὴν ὁποίαν εὑρεθήκαμεν τὴν ἑπομένην τῆς στρατιωτικῆς καταρρεύσεως. Ἴσως μᾶς δοθοῦν τὰ μέσα νὰ ζήσωμεν…

» Τὸ ἐπιβάλλει τὸ ἐθνικὸν συμφέρον μας. Ἡ γενεὰ αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ ἀφανισθῇ ἀπὸ τὴν πείναν. Τὰ νειάτα νὰ μὴ μαρανθοῦν ἀπὸ τὸν λίβαν τῆς δυστυχίας. Ἔχομεν ἱστορίαν καὶ πεπρωμένα. Συνεχίζομεν τὴν ὑπερτρισχιλιετῆ παράδοσιν μιᾶς ζωτικῆς φυλῆς. Εἴμεθα ράτσα φτιαγμένη ἀπό γνήσιον Ἀριανόν μέταλλον. Διατί, λοιπόν, νὰ διακυβεύωμεν τὸ πᾶν, αὐτὴν ταύτην τὴν ὕπαρξίν μας, εἰς ἀνοήτους ἐκδηλώσεις κατ᾿ἐκείνων οἱ ὁποῖοι εἶναι σὲ θέσιν σήμερον νὰ μᾶς δώσουν χεῖρα βοηθείας; Καὶ κατὰ τὶ εἶναι περισότερον Ἕλληνες ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κοιμῶνται ἀποκλειστικῶς μὲ τὸ φευγαλέον ὄνειρον τῆς Ἀγγλικῆς κατισχύσεως, ἀπὸ ἡμᾶς ποὺ ἀξιοῦμεν προσγείωσιν εἰς τὴν σημερινὴν πραγματικότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων, χάριν τῆς κοινῆς σωτηρίας;

» Μιὰ εἰλικρινὴς συνεργασία μὲ τοὺς χθεσινοὺς ἀντιπάλους μας, μὲ τὰς δυνάμεις τοῦ ἄξονος, θὰ μᾶς ἔσωζεν ἴσως ἀπὸ τὸ χάος. Τὰ ἀναιμικὰ ἀπὸ τὴν πεῖναν παιδάκια, θὰ εὕρισκον μίαν φέταν ψωμιοῦ, οἱ τρικλίζοντες νήστεις γέροντες θὰ ἠμποροῦσαν νὰ τρώγουν ἅπαξ τουλάχιστον τῆς ἡμέρας, αἱ θηλάζουσαι μητέρες δὲν θὰ ἐξηντλοῦντο καὶ ἡ γενεά μας θὰ ἵστατο ὀρθία ἐν μέσω τῆς Εὐρωπαϊκῆς καταιγίδος. Διατὶ νὰ τὴν ἀρνηθῶμεν τὴν συνεργασίαν αὐτήν;

Τὸ ἐπαναλαμβάνομεν: Ὀφείλομεν νὰ προσγειωθῶμεν. Ἄλλως ἂς πάρωμεν σφουγγάρι καὶ ἂς σβύσωμεν ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ χάρτου καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἱστορίαν καὶ τὰ ἰδανικά μας…»

Πηγή: http://www.defencenet.gr/defence/o/36927

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

ΙΔΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ! Educational ideas for teachers!

Ένα blog για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και όχι μόνο! A blog for teachers!

Αντικλείδι

Θέματα -Πηγές-Σκέψεις-Τεχνικές & εργαλεία για τη διδασκαλία της

XYZ Contagion

Ο κόσμος σε 360 μοίρες. Το μοναδικό '0% Lies & Errors Free' website. Στιγμές και όψεις της ελληνικής (και όχι μόνο) δημόσιας πραγματικότητας από ένα ιστολόγιο που αγαπάει την έρευνα. Επειδή η αλήθεια είναι μεταδοτική.