…διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας…

Ακριβώς δύο μήνες μετά από την παλλαϊκή διαδήλωση κατά της Πολιτικής Επιστράτευσης, οι κατακτητές αντικατέστησαν στην πρωθυπουργία τον γερμανόφιλο καθηγητή Λογοθετόπουλο με τον παλαίμαχο πολιτικό Ιωάννη Ράλλη. Έκαναν μάλιστα δεκτή την πρότασή του για την ίδρυση των Ταγμάτων Ασφαλείας ως εργαλείου για την αντιμετώπιση του ΕΑΜ και των άλλων αντιστασιακών οργανώσεων.
Στον λόγο του της 5ης Μαΐου 1943, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, ο Ράλλης επιχειρεί να δείξει ότι η συνεργασία των Ελλήνων με τους κατοχικούς στρατούς και μονόδρομος είναι για την «σωτηρία» των ιδίων και της χώρας, και σε όφελός τους θα κατέληγε.
Ας αφήσω τις αναλογίες σε εσάς, μιας και στις ημέρες μας υπάρχουν άμεσες εκκλήσεις  σε αρχηγούς ξένων κρατών από συνέλληνες κατά των συμπολιτών τους ή έγγραφες δεσμεύσεις προς αξιωματούχους της ΕΕ ότι θα εκτελέσουν συμφωνίες που βλάπτουν άμεσα μεγάλο μέρος Ελλήνων…

«Έλληνες,

»Αι δυνάμεις του Αξονος απεφάσισαν την διά συντόνου και μεγάλης ολκής στρατιωτικής δράσεως εκκαθάρισιν της χώρας μας από τας λυμαινομένας αυτήν συμμορίας, αι οποίαι καθοδηγούνται και χρηματοδοτούνται είτε από υπούλους και εχθρικάς ξένας προπαγάνδας, είτε από επικινδύνους υπονομευτάς του διέποντος ημάς κοινωνικού καθεστώτος, είτε από κοινούς κακοποιούς, είτε ακόμη από άφρονάς τινας ανευθύνους παράγοντας παρασυρθέντας και εμπνεομένους από εκείνους οι οποίοι, εν ευμαρεία και ασφαλεία ζώντες, αδιαφορούν διά τον όλεθρον που επαπειλεί ανά παν λεπτόν τους ελληνικούς πληθυσμούς και συνεπώς αυτήν ταύτην την ελληνικήν φυλήν.

»Παν ό,τι απέμεινεν εκ του πλούτου της Ελλάδος μετά ένα αδικαιολόγητον πόλεμον, καταστρέφεται ανοικτιρμόνως. Δημόσια γραφεία, δικαστήρια, ταμεία, εφορείαι, σταθμοί Χωροφυλακής μεθ’ όλων των αρχείων των, εγκληματικώς πυρπολούνται.

»Δεκάδες εκατομμυρίων του Δημοσίου, των Τραπεζών, των ιδιωτών ληστεύονται υπό ενόπλων συμμοριών. Τρόφιμα στελλόμενα κατόπιν ατρήτων κόπων και θυσιών, εις την ύπαιθρον προς τροφοδοσίαν του πεινόντος ελληνικού λαού δημεύονται και διαρπάζονται.

»Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες ιδία της Χωροφυλακής, δημόσιοι υπάλληλοι, δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων αγρίως δολοφονούνται.

»Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, Σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι, σιδηροδρομικόν υλικόν, γέφυραι και ολόκληρα ακόμη οδικά δίκτυα, ανατινάσσονται εις τον αέρα.

»Ουδεμία καλλιέργεια της γης δύναται να γίνη, των γεωργών δικαίως διατελούντων εν απογνώσει συνεπεία της αναρχίας.

»Φιλήσυχοι αγρόται, μη εξαιρουμένων των γυναικών και των παίδων, απανθρώπως κρεουργούνται. Τέλος ολόκληρα χωρία, χθες ακόμη εν γαλήνη διαβιούντα, μεταβάλλονται προς χάριν των ενόπλων αυτών εις τέφραν και ερείπια, οι δε κάτοικοί των φεύγουν έξαλλοι εκ τρόμου προς τα όρη, όπου ευρίσκουν τρομερόν εκ κακουχιών και πείνης θάνατον. Ιδού το έργον της Ε.Α.Μ. και των συγγενών της οργανώσεων.

»Έχων πλήρη αντίληψιν των τρομακτικών κινδύνων εις τους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι αγροτικοί πληθυσμοί μας μετά τη δημιουργηθείσαν τοιαύτην κατάστασιν και την απόφασιν των στρατευμάτων κατοχής να θέσουν δι’ αμέσου ενεργείας οριστικόν τέρμα εις αυτήν, εθεώρησα επιβεβλημένον εις εμέ καθήκον να προέλθω εις συνεννοήσεις μετά των Αρχών των Δυνάμεων του Αξονος, όπως αι συνέπειαι της εκκαθαριστικής δράσεως μη πλήξουν τους τόσον ήδη δοκιμαζόμενους φιλήσυχους, αλλά δυστυχείς κατοίκους της υπαίθρου.

»Αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι δεινόν διεξάγουν πόλεμον, δεν εδίστασαν νέον να δώσουν δείγμα της προς τον νομιμόφρονα και φιλήσυχον ελληνικόν λαόν συμπαθείας των και να παράσχουν μεγαλοφρόνως αμνηστείαν, εις εκείνους οι οποίοι εντός δέκα πέντε ημερών από σήμερον, ήτοι μέχρι της 24ης ώρας της 20ής Μαΐου 1943, θέλουν υπακούσει εις την πρόσκλησιν των στρατευμάτων κατοχής.

»Καλώ συνεπώς τον λαόν της υπαίθρου να συμμορφωθή προς τους εις τας προκηρύξεις των Αρχηγών των στρατευμάτων Κατοχής τιθεμένους όρους και υπευθύνως δηλώ ότι εφ’ όσον θέλουν γίνει σεβαστοί οι όροι ούτοι, ουδένα απολύτως κίνδυνον θα διατρέξη.

»Οι ένοπλοι, οι οποίοι εντός της ταχθείσης προθεσμίας θα προσέλθουν και θα παραδώσουν τα όπλα των, θα τύχουν ανεπιφυλάκτως αμνηστείας.

»Οι κάτοικοι των πόλεων, των κωμών και των χωρίων της υπαίθρου, οι οποίοι θα επανέλθουν εις τας εστίας των, εκείνοι οι οποίοι δε θα εγκαταλείψουν αυτάς κατανοούντες ότι τα Στρατεύματα Κατοχής εκτελούν απολύτως έργον προστασίας αυτών έναντι των εγκληματικώς, κατ’ αυτών κυρίως δρώντων ενόπλων, ουδέν έχουν να πάθουν.

»Υπόσχομαι ακόμη ότι, εάν τηρηθούν πιστώς οι όροι τους οποίους θέτουν αι δυνάμεις του Αξονος, θα δυνηθώμεν τη βοηθεία αυτών να επισιτίσωμεν τους πεινώντας αγροτικούς πληθυσμούς και να παράσχωμεν πάσαν περίθαλψιν εις τους αστέγους και τους πάσχοντας εξ αυτών και ότι οι αγρόται τη προστασία των Στρατευμάτων Κατοχής θα δυνηθούν εν ασφαλεία να συνεχίσουν την διακοπείσαν ήδη καλλιέργειαν των αγρών των και να επανέλθουν εις τα ειρηνικά των έργα εν γένει.

»Έλληνες,

»Υπενθυμίζω εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν όλας τας συνεπείας και τας βαρείας υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πάσαν ευκαιρίαν την προς τον ελληνικόν λαόν συμπάθειάν των.

»Μη λησμονείτε ότι διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας και Ιταλίας ο ελληνικός στρατός αφέθη ελεύθερος, μη θεωρηθείς αιχμάλωτος πολέμου.

»Μη λησμονείτε ότι ο ελληνικός λαός τελείως εγκαταλελειμμένος και αποκεκλεισμένος πανταχόθεν, θα κατεδικάζετο εις ομαδικόν εξ ασιτίας θάνατον, αν μη, παρ’ όλας τας τρομακτικάς δυσχερείας και παρ’ όλα τα εγκληματικά σαμποτάζ, επεσιτίζετο η χώρα μας, εκ του υστερήματός των, υπό των Δυνάμεων του Αξονος ως και αν δεν διευκόλυνον αύται τη μεταφοράν δι’ ουδετέρων ατμοπλοίων, φορτίων απαραιτήτου διά την Ελλάδα σίτου και άλλων ειδών.

»Μη λησμονείτε ότι δεν εδίστασαν αύται και εμπειρογνώμονας ακόμη να στείλουν εις τη χωράν μας, διά να σώσουν τον ελληνικόν λαόν από τον εκφυλισμόν εκ της πείνης, ότε είδον την τρομεράν τραγωδίαν του χειμώνος του 1941.

»Έλληνες,

»Εις χείρας μας έγκειται η σωτηρία μας. Μη ακούετε την ύπουλον φωνήν των επικινδύνων εχθρών μας, των λύκων οι οποίοι έρχονται εν σχήματι προβάτων.

»Ακούσατε την φωνήν μου, φωνήν ειλικρινούς πατριωτισμού, φωνήν τιμίας ελληνικής συνειδήσεως και βοηθήσατε να σώσωμεν όλοι μαζί την Μεγάλην και Αγαπητήν μας Πατρίδα και την Ελληνικήν Φυλήν.

Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1943.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ

Πληθωρισμός στην κατεχόμενη Ελλάδα

Τι προκαλούσε άραγε τέτοιον πληθωρισμό; Και τι έκανε η «κυβέρνηση» του Ιωάννη Ράλλη (Μάιος 1943-Οκτώβριος 1944;
Πηγή: Business Insider (http://read.bi/Ns4Izd)

 1. Να τον ανεβάσω, γιατί όχι;Εξάλλου, ο ίδιος ο Πέτρος Κατσάκος με διαβεβαίωσε πως είναι αληθινός..!
  Ο όρκος του Ταγματασφαλίτη

  «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τον Θεόν τον Άγιον τούτον όρκον ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανώτατου αρχηγού του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Ανατεθησόμενός μοι υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων εις διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς δια μίαν αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή παρά των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών.»

  Μου αρέσει!

 2. Ααααα! Αυτό πόνεσε!
  Να έχετε καλόν άνεμο, και να περάσετε καλά!

  Μου αρέσει!

 3. ΟΚ, περιμένω κι εγώ το ξύπνημα του «γουέμπ έξπερτ» :-))

  Μου αρέσει!

 4. Όσο τον θυμάμαι υπουργό παιδείας, να έχει επιφορτιστεί την προοδευτική γλωσσική μεταρρύθμιση αφ’ενός, και αφ’ετέρου να φωνάζει «δεν θέλω ουου» απαντώντας στα γιουχαΐσματα για τον νόμο-πλαίσιο των ΑΕΙ, τον λυπάμαι κι εγώ –αν κατάλαβα καλά το πώς τον λυπάσαι…
  Για τον σύνδεσμο έχεις δίκιο, κάτι δεν πάει καλά, θα ρωτήσω τον γουεμπ έξπερτ μόλις ξυπνήσει :-))

  Μου αρέσει!

 5. Δες και την «εξομολόγηση» του κατοχικού «πρωθυπουργού» που δημοσίευσε ο υιός του Γεώργιος Ι. Ράλλης και καραμανλικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας http://www.scribd.com/doc/4724906//Γεώργιος-Ράλλης-Ο-Ιωάννης-Δ-Ράλλης-ομιλεί-εκ-του-τάφου-1947

  Μου αρέσει!

  • Καλημέρα, Αίαντα! Ελπίζω να έχετε ένα τόσο ωραίο πρωινό όσο έχουμε κι εμείς εδώ 🙂

   Σε ευχαριστώ πολύ για την αναφορά — κάτι έχει πάει στραβά και δεν ανοίγει ο σύνδεσμος 😦 Ωστόσο, έχω ένα αντίγραφο του βιβλίου, από την βιβλιοθήκη της θείας Αναστασίας, που μας άφησε χρόνους με το όνομα του βασιλέως Κωνσταντίνου Α’ στα χείλη.

   Καμιά φορά σκέπτομαι πώς να αισθανόταν ο Γεώργιος Ράλλης, της καραμανλικής Νέας Δημοκρατίας, όπως λες:
   – Για τον παππού του Δημήτριο, αντιγράφω από την ελληνική Wikipedia: «Ο Βίκτωρ Δούσμανης στα απομνημονεύματά του χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση του 1897, που ηγούταν ο Δ. Ράλλης, ως «σπείρα πατριδοκαπήλων και εξ ατομικών συμφερόντων αυτοανακηρυττομένων πατριωτών». Ο Κορδάτος στην «Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος» τ. Δ΄ υποστηρίζει ότι τον Δ. Ράλλη είχαν πιθανόν την ίδια περίοδο πλησιάσει άμεσα ή έμμεσα Γερμανοί πράκτορες.» Πέθανε το 1921.
   – Για τον πατέρα του Ιωάννη, τον οποίο φαίνεται και ο ίδιος να θεωρούσε κουίσλινγκ, πλην όμως θα δεσμεύτηκε να εκδώσει όσα του είχε επιδώσει εν είδει αντιλόγου για την καταδίκη του ως δωσιλόγου…

   Μου αρέσει!

 6. Συμφωνώ απολύτως!

  Μου αρέσει!

 7. Δημήτρη, κάνε μου τη χάρη, ακολούθησε το παράδειγμα του δημοσιογράφου Πέτρου Κατσάκου https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4092824720650&set=p.4092824720650&type=1 και στείλτο στον Θάνο Τζήμερο..!

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

ΙΔΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ! Educational ideas for teachers!

Ένα blog για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και όχι μόνο! A blog for teachers!

Αντικλείδι

Θέματα -Πηγές-Σκέψεις-Τεχνικές & εργαλεία για τη διδασκαλία της

XYZ Contagion

Ο κόσμος σε 360 μοίρες. Το μοναδικό '0% Lies & Errors Free' website. Στιγμές και όψεις της ελληνικής (και όχι μόνο) δημόσιας πραγματικότητας από ένα ιστολόγιο που αγαπάει την έρευνα. Επειδή η αλήθεια είναι μεταδοτική.

Αρέσει σε %d bloggers: